Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

เหมาะสำหรับกลุ่ม :   เด็ก ป.3-4 (อ่านออก,เขียนได้),  ผู้เชื่อใหม่ เนื้อหา :   ชีวิตของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่กำเนิดจนถึงการคืนพระชนม์ และเสด็จขึ้นสู่สวรรค ลงทะเบียน : ฟรี